×
Բիզնեսի իրավաբանական ուղեկցում

Ոչ բոլոր կազմակերպությունները կարող են թույլ տալ ունենալ իրավաբանի հաստիք և հատկապես արտոնագրված փաստաբան: Սակայն հաճախ կարիք է առաջանում կատարել պայմանագրերի փորձաքննություն, պետական գրանցում կամ կատարել փոփոխություններ հիմնադիր փաստաթղթերում: Մեր կազմակերպությունը մշակել է հատուկ առաջարկություն գործարարության իրավական ուղեկցություն: Դուք կարող եք օգտվել մեր ծառայություններից ինչպես միանվագ, այնպես էլ կնքել պայմանագիր ամենամսյա իրավական ուղեկցության համար: Ձեր բիզնեսի իրավական ուղեկցության ամենամսյա ծառայությունների ցանկը կհամաձայնեցվի Ձեզ հետ:


Մեր ընկերության կողմից առաջարկվող բիզնեսի ուղեկցությունը ներառում են ստորև բերված տարաբնույթ ծառայությունները`


Իրավաբանական անձանց /ցանկացած կազմակերպական-իրավական ձևով/ պետական գրանցում, ներառյալ`

 

 

 • կանոնադրության մշակում.
 • ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցում.
 • կազմակերպության կնիքի ստացում.
 • գրանցում հարկային մարմիններում /հարկային կոդի /ՀՎՀՀ/ ստացում/ և այլն:


Փոփոխությունների պետական գրանցում`

 

 • իրավաբանական հասցե.
 • ֆիրմային անվանում.
 • հիմնադիրների /մասնակիցների/ կազմ.
 • ղեկավար.
 • գործունեության տեսակ.
 • կանոնադրական կապիտալի չափ և այլն:


Իրավաբանական անձանց լուծարում`

 

 

 • հիմնադիրների /մասնակիցների/ կամ դատարանի որոշմամբ.
 • սնանկություն` պարտատերերի պահանջները բավարարելու համար գույքի անբավարարության դեպքում:

 

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպում`

 

 

 • միաձուլում.
 • միացում.
 • բաժանում.
 • առանձնացում.
 • վերակազմավորում:


Ցանկացած տեսակի քաղաքացիաիրավական փաստաթղթերի կազմում`

 

 

 • պայմանագրեր.
 • դիմումներ.
 • բողոքներ.
 • պահանջներ և այլն:

 

Փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացում կապված առօրյա առևտրային գործունեության հետ /հրամաններ, հրահանգներ, համաձայնագրեր, պայմանագրեր/, իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում:


Պատվիրատուի նախնական հարցումով  նորմատիվային նյութերի տրամադրում` ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային տարբերակով:
Գործարքների` ներառյալ, պետական գրանցում պահանջող, ուղղեկցում:
Պայմանագրերի կազմում առանց մյուս կողմի հետ համաձայնեցման /օրինակելի, միանալու պայմանագրեր/:
Պատվիրատուին առաջարկվող պայմանագրերի փոփոխություն` Պատվիրատուի իրավունքների ամրապնդման նպատակով /առանց մյուս կողմի հետ համաձայնեցման/:
Ներքին փաստաթղթերի կազմում և փոփոխում:


ՀՀ պետական մարմիններում մասնակցություն`

 

 

 • կադաստր.
 • նոտարիատ
 • պետ.ռեգիստր.
 • հարկային.
 • մաքսային և այլն:

 

Կորպորատիվ ծառայություններ`

 

 

 • Ընկերության կանոնադրական կապիտալի գրանցում, ավելացում, նվազեցում.
 • Ընկերության հերթական և արտահերթ ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Վարչության և այլ մարմինների նիստերի անցկացում /համապատասխան արձանագրությունների, նյութերի պատրաստում/.
 • Մասնակիցների փայաբաժինների, բաժնետոմսերի օտարման, նախապատվության իրավունքի կիրառման, ընկերությանը մասնակցության հնարավորության հետ կապված ծառայություններ և այլն.
 • Ֆիրմային անվանումների, ապրանքային նշանների գրանցում: